STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY POWIAT BIŁGORAJSKI
facebook

O Stowarzyszeniu

STATUT
STOWARZYSZENIA BEZPIECZNY POWIAT BIŁGORAJSKI

Rozdział I


§ 1

Osoby fizyczne reprezentujące podmioty gospodarcze i środowiska społeczne, które złożyły deklaracje w zakresie uczestnictwa w pracach Rady Programowej „Bezpieczny Powiat Biłgorajski” tworzą Stowarzyszenie o nazwie
„STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY POWIAT BIŁGORAJSKI”.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 25.września 2015 roku/Dz. u .z 2015 roku poz 1923 o zmianie ustawy –Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw oraz niniejszego statutu.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Biłgoraj

§ 3

 1. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 5 deklarujących przystąpienie do stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz jego siedzibę. Oddział prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia
 2. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.


§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków stowarzyszenia, działających zgodnie z obowiązującym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników ,w tym swoich członków.
 3. Stowarzyszenie przy realizacji swoich celów dopuszcza możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją
 4. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków


Rozdział II

Cele i środki działania

§ 5

Celem stowarzyszenia jest:

 1. wypracowanie programu w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego i jego realizacja w blokach tematycznych: „Bezpieczny dom- mieszkanie- osiedle”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczny biznes” i inne
 2. organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwłaszcza prawnej, psychologicznej, rzeczowej, finansowej i medycznej,
 3. upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków drogowych i funkcjonowania ochronnych ubezpieczeń komunikacyjnych.,
 4. podejmowanie działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na drogach .
 5. podejmowanie działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, ochrony i promocji zdrowia,
 6. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów
 7. podejmowanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
 8. pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie działań statutowych stowarzyszenia.
 9. W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenie może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.
 10. Organizowanie szkoleń w zakresie edukacji oraz udzielanie porad prawnych, psychologicznych ,z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa .
 11. Prowadzenie działalności promocyjnej, organizowanie imprez kulturowych ,sportowych i innych mających na celu promowanie stowarzyszenia.
 12. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami .
 13. Działań na rzecz integracji oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 14. Promocji,organizacji-wolontariatu§ 6

Cele określone w § 5 stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

 1. współdziałanie z organami Policji, Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej,
 2. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej,
 3. współdziałanie z podmiotami gospodarczymi, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi.
 4. współdziałanie ze społecznymi placówkami służby zdrowia oraz organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego.Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.


§ 8

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie pisemnej deklaracji i opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 9

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, która dla poparcia działalności stowarzyszenia przynajmniej jeden raz w roku zadeklaruje pomoc finansową. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną, działa poprzez przedstawiciela umocowanego pełnomocnictwem udzielonym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przyjmowanie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 10

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członkiem honorowym może być także cudzoziemiec.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz stowarzyszenia,
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia,
 3. korzystać z pomocy stowarzyszenia,
 4. nosić odznakę stowarzyszenia.

§ 12

Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia członka zwyczajnego, za wyjątkiem uprawnień określonych w § 11 pkt 1.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni są obowiązani:
  1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
  2. aktywnie uczestniczyć w działalności stowarzyszenia,
  3. regularnie opłacać składkę członkowską..
 2. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania pkt a i b § 13.


§ 14

I. Skreślenie z listy członków zwyczajnych stowarzyszenia następuje poprzez :

 1. rezygnację pisemną złożoną do Zarządu stowarzyszenia,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami stowarzyszenia,
  2. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za co najmniej 2 okresy składkowe,
  3. na pisemnie umotywowany wniosek co najmniej 5 członków stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit.a,
  4. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,
 3. śmierć członka,


II. Skreślenie z listy członków wspierających i honorowych następuje poprzez:

 1. 1. rezygnację pisemną złożoną do Zarządu,
 2. 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami stowarzyszenia,
  2. z powodu likwidacji stowarzyszenia.


Rozdział IV


Władze stowarzyszenia


§ 15

 1. Władzami stowarzyszenia są:
  Walne Zebranie Członków,
  Zarząd,
  Komisja Rewizyjna.
 2. Wybór władz stowarzyszenia odbywa się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej w głosowaniu tajnym. Dopuszcza się wybór władz w głosowaniu jawnym w przypadku wniosku co najmniej 10 członków złożonego na piśmie Przewodniczącemu Zebrania.
 3. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata.
 4. Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania chyba, że postanowienia szczegółowe statutu stanowią inaczej.
 5. Jeżeli w toku kadencji organów określonych w ust. 1 pkt 2, 3 nastąpi zmniejszenie liczby członków tych organów, władzom tym przysługuje prawo uzupełniania składu członków spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia, nie więcej niż o 1/3 statutowej liczby członków.
 6. Władze stowarzyszenia mogą uchwalać własne regulaminy działania określające szczegółowy tryb ich pracy. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.


Walne Zebranie Członków

§ 16

 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej 1 raz w roku , celem złożenia przez organy władz sprawozdań z ich działalności.
 4. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków stowarzyszenia na piśmie co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest:
  1. na wniosek Zarządu,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 30% członków zwyczajnych stowarzyszenia.
 6. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 2, 3 Zarząd zwołuje Walne Zebranie najpóźniej w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.
 7. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. członkowie stowarzyszenia z głosem decydującym,
  2. zaproszeni goście z głosem doradczym..
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków odbywającego się w drugim terminie, zapadają zwykłą większością głosów , bez względu na liczbę obecnych członków.


§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. opracowywanie programów i kierunków działania stowarzyszenia,
 2. wybór Prezesa i członków Zarządu,
 3. wybór Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. nadawanie na wniosek Zarządu godności członka honorowego, oraz Honorowego Prezesa zarządu stowarzyszenia
 7. uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia,
 8. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 9. zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. podejmowanie innych uchwał w sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

Zarząd§ 18

Zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia i zarządza jego majątkiem, a w szczególności:

 1. wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków,
 2. przygotowuje plany działania, i przedstawia go do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków,
 3. opracowuje regulaminy w zakresie funkcjonowania zespołów programowych,
 4. składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności stowarzyszenia i
 5. współpracuje z organami wymienionymi w § 6,
 6. zwołuje Walne Zebranie Członków,
 7. składa wniosek o nadanie honorowego członkostwa, oraz Honorowego Prezesa zarządu stowarzyszenia.
 8. działa w imieniu stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz,
 9. podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa w § 14 pkt 2,
 10. podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów stowarzyszenia.


§ 19

 1. Zarząd składa się z 5 członków.
 2. Zarząd wybiera spośród swoich członków wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.


§ 20

 1. Stowarzyszenie reprezentuje prezes lub wiceprezes.
 2. Oświadczenie woli w imieniu stowarzyszenia w zakresie nabywania praw majątkowych i zaciągania zobowiązań składają: prezes lub wiceprezes i skarbnik stowarzyszenia.
 3. Posiedzenia zarządu stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż 4 razy w roku.


§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego składu przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów stowarzyszenia.


§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola i ocena działalności stowarzyszenia oraz działalności Zarządu w zakresie realizacji celów statutowych i wykonania budżetu,
 2. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków w zakresie wymienionym w ust. 1 raz w roku podczas zebrania członków.


§ 23

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu decydującego.
 2. Do realizacji swoich działań członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów stowarzyszenia.


§ 24

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.


Rozdział V

Majątek stowarzyszenia

§ 25

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze .
 2. Na fundusze składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje, darowizny, zapisy,
  3. dochody z majątku stowarzyszenia,
  4. dochody z działalności stowarzyszenia.
  5. Subwencje i fundusz pomocowe z tym z pochodzące z Unii Europejskiej


§ 26

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami§ 27

 1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań wstosunku do członków stowarzyszenia, członków władz, pracowników ani osób pozostających znimi wzwiązku małżeńskim albo wstosunku pokrewieństwa lub powinowactwa wlinii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa wlinii bocznej do drugiego stopnia albo związanymi ztytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”).
 2. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz jego członków, członków władz, pracowników ani osób bliskich.
 3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz jego członków, członków władz, pracowników ani osób bliskich na zasadach innych niż wstosunku do osób trzecich.
 4. Stowarzyszenie nie może nabywać, na szczególnych zasadach, towarów lub usług od podmiotów, wktórych uczestniczą jego członkowie, członkowie władz, pracownicy ani osoby bliskie.


§ 28

Uchwała o zmianie statutu podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bezwzględną większością głosów obecnych w drugim terminie.

§ 29

 1. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę orozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia ,nie uregulowanych w statucie ,mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015roku/Dz.U.z2015 rok poz. 1923o zmianie ustawy ----Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.§ 30..

Z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia członkowie założyciele stają się zwyczajnymi członkami stowarzyszenia.Zatwierdzony na Walnym zebraniu sprawozdawczym członków w dniu 20 czerwca 2017rok.

©2020 Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski, Klauzula informacyjna, Inspektor Ochrony Danych
Projekt i wykonanie: Net Partners