STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY POWIAT BIŁGORAJSKI
facebook

RODO

Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych


 

Informujemy, iż od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane, poniżej jako „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski. Można
się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres ul. Dąbrowskiego 12 , 23-400 Biłgoraj,

 2. telefonicznie pod nr tel. 502 576 034.


Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych
poprzez e-mail: sbpb@o2.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
do osiągnięcia celu:

 1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z wykonywaniem zadań statutowych stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami lub podjęcia działań przed zawarciem umów
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 3. wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator danych może również przetwarzać Państwa dane szczególnej kategorii tzw. dane wrażliwe
w szczególności na podstawie art. 9 ust. 1 lit. d RODO zgodnie z którym przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.


Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
(z wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa):

 1. dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 RODO;

 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
  w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

 4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

 5. prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO;

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora
lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: sbpb@o2.pl.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Podanie danych osobowych

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Stowarzyszeniu, podanie danych osobowych jest dobrowolne lub podyktowane wymogiem ustawowym lub umownym albo warunkiem zawarcia umowy.

Decyzje o danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane.
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

©2020 Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski, Klauzula informacyjna, Inspektor Ochrony Danych
Projekt i wykonanie: Net Partners