STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY POWIAT BIŁGORAJSKI
facebook

RODO

Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, iż od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane, poniżej jako „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski. Można
się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Dąbrowskiego 12 , 23-400 Biłgoraj,

 2. telefonicznie pod nr. 502 576 034.


Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych
poprzez e-mail: sbpb@o2.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
do osiągnięcia celu:

 1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z wykonywaniem zadań statutowych stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami lub podjęcia działań przed zawarciem umów
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 3. wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.


Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą (lub jej opiekunowi prawnemu) przysługują następujące prawa związane
z przetwarzaniem danych osobowych (z wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa):

a)  prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo do przenoszenia danych,

g)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).


W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora
lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: www.sbpb@o2.pl.


Podanie danych osobowych

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Stowarzyszeniu, podanie danych osobowych jest: dobrowolne lub podyktowane wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Decyzje o danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane.
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

©2018 Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski, Klauzula informacyjna
Projekt i wykonanie: Net Partners