Zadania

 • edukacja w zakresie idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów na drodze przedsądowej jak i sądowej, a także na etapie sądowym wykonawczym,
 • edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej, uregulowań prawnych co do mediacji w Polskim prawodawstwie,
 • edukacja w zakresie tematyki skutecznej komunikacji, genezy konfliktu oraz umiejętności wspomagających reakcję w przypadku sytuacji konfliktowych,
 • podejmowanie powyższych działań w placówkach oświatowych, instytucjach publicznych, prywatnych firmach oraz społeczeństwie na terytorium Polski,
 • propagowanie inicjatyw promediacyjnych mających na celu zachęcanie społeczeństwa do próby ugodowego zakańczania konfliktów,
 • działanie na rzecz osób dyskryminowanych, niepełnosprawnych, starszych pow. 60r.ż., zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieporadnych życiowo, potrzebujących wsparcia w zakresie resocjalizacji,
 • inicjowanie, utrzymywanie oraz nawiązywanie kontaktów z organizacjami, instytucjami oraz firmami w obszarze mediacji.

W dniach 13-14 marca 2019 r., w Biłgorajskim Centrum Kultury odbędzie się pierwsze wydarzenie mediacyjne o zasięgu powiatowym o nazwie VI Kongres Mediacji Szkolnych. 

Organizację tego przedsięwzięcia objęli honorowym patronatem: 

 • Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk
 • Prezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju  - SSR Zbigniew Łupina
 • Burmistrz Miasta Biłgoraj - Pan Janusz Rosłan

VI Kongres Mediacji Szkolnych jest to inicjatywa w pełni prospołeczna, której celem jest promocja idei mediacji, jako pozasądowej metody rozwiązywania konfliktów w szkole. Jak nazwa kongresu, akcent wydarzenia położony jest na mediacje szkolne oraz rówieśnicze, gdzie grupą docelową są placówki oświatowe z całego powiatu biłgorajskiego oraz z poza jego granic. Kongres będzie skupiał głównie dyrektorów szkół podstawowych oraz średnich, pedagogów szkolnych, wychowawców, koordynatorów d/s mediacji oraz mediatorów sądowych, zawodowych. Celem Kongresu będzie również integracja środowisk mediacyjnych z województwa lubelskiego oraz środowisk oświatowych.

Idea utworzenia Kongresu została zaczerpnięta od Podkarpackiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz jest realizowana przez ścisłą współpracę krajowych stowarzyszeń mediacyjnych w porozumieniu z naszymi miejscowymi mediatorami działającymi przy nowo powołanym Biłgorajskim Centrum Mediacji.

Poniżej przedstawiamy plan wydarzenia, a po jego realizacji zaprezentujemy Państwu fotorelację. 

VI KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH

Patronat:

Burmistrza Miasta Biłgoraj - Pan Janusz Rosłan

 • Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk
 • Prezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju  - sędzia Zbigniew Łupina
 • Miejsce: Biłgorajskie Centrum Kultury

HARMONOGRAM

13-14.03.2019

Organizatorzy:

 • Fundacja "Unia Regionalnych Centrów Mediacji,
 • Stowarzyszenie "Roztoczańskie Centrum Mediacji",
 • Stowarzyszenie "Podkarpackie Centrum Mediacji",
 • Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych,
 • Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski,
 • Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie,
 • Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu,
 • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie.

Uczestnicy:

dyrektorzy i nauczyciele szkół województwa lubelskiego oraz przedstawiciele programu "Szkoła Dialogu" z poszczególnych województw.
Planowana liczba uczestników wydarzenia: 280 osób

Cel Kongresu:

 1. promocja mediacji szkolnych i rówieśniczych,
 2. integracja środowisk mediacyjnych województwa lubelskiego,
 3. zainicjowanie ogólnopolskiego ruchu Szkół Dialogu.

Komitet Organizacyjny

 • Ilona Dzido - Przewodnicząca Kongresu - Stowarzyszenie "Roztoczańskie Centrum Mediacji",
 • Wiesław Pałka - Stowarzyszenie "Podkarpackie Centrum Mediacji",
 • dr Sylwia Pelc - Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie,
 • Anna Ficek - Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie,
 • Martyna Ogrodnik - Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu,
 • Marta Kuczyńska - Stowarzyszenie Mediatorów Polskich - Hrubieszów,
 • Jerzy Śliwa - Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych,
 • Krzysztof Mojzych - Business Centre Club, CAM Wrocław,
 • Michał Kutyła - Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski.

Program:

13.03.2019  (środa)  – warsztaty – prowadzący: Jerzy Śliwa, Anna Ficek, Marta Kuczyńska, Ilona Dzido

8:30-9:00 – Rejestracja uczestników.

9:00-11:30 – Cz.1. "Mediacje szkolne" – Powitanie uczestników; konferencja w sali kinowej zrzeszająca wszystkich uczestników Kongresu – tematyka mediacji w oświacie, zasady i procedura wprowadzania mediacji do szkół, atuty mediacji w szkole.

11:30-11:45 – Przerwa.

11:45-13:30 – Cz.2. „Mediacje szkolne” - funkcjonowanie Klubów Młodego Mediatora w powiatach prężnie rozwiniętych, problematyka mediacji szkolnych, mediacja jako nauka zarządzania swoim konfliktem uczniów; korzyści płynące z mediacji dla dyrektora oraz kadry pedagogicznej.

13:30-14:00 – przerwa

14:00-14:45 – "Mediacje rówieśnicze" – prezentacja Klubu Mediatorów Szkolnych z Hrubieszowa – scenka symulacyjna, relacje uczniów na temat funkcjonowania Szkolnego Klubu Mediatora.

14:45-16:30 – „Mediacje klasyczne” – specyfika mediacji szkolnych i rówieśniczych w świetle idei mediacji. Podsumowanie pierwszego dnia  konferencji.

14.03.2019 (czwartek)

9:30-10:00 – otwarcie: Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty

10:00-13:00 – "Szkoła Dialogu" - czyli o mediacjach w oświacie Wiesław Pałka - Prezes Stowarzyszenia "Podkarpackie Centrum Mediacji" – założyciel „Szkoły Dialogu” – funkcjonowanie mediacji z perspektywy Dyrektora Szkoły;

11.30-11.45 – przerwa

Jerzy Śliwa – Wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów i Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów

Anna Ficek – Prezes Zarządu Fundacji Unia Regionalnych Centrów Mediacji

13:00-13:30 – lunch

13:30-15:30 – Część warsztatowa open-space - "Mediacje na drodze do bezpiecznego: domu, mieszkania, osiedla, szkoły” - zajęcia w  grupach: dyrektor, pedagog, wychowawca, mediator – grupy warsztatowe

15:30-16:00 – CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - Sesja Podkarpackiego i Dolnośląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji z udziałem mediatorów we właściwości Sądów Okręgowych w Lublinie i Zamościu prowadzący - Krzysztof Mojzych, dr Sylwia Pelc, Jerzy Śliwa.

16:00-16:30 - Podsumowanie Kongresu oraz wręczenie certyfikatów dla uczestników.

Projekt zakłada przeprowadzenie 20 godzinnych warsztatów edukacyjnych z mediacji rówieśniczych dla dzieci z klas V-VII (chłopcy i dziewczynki – łącznie 10 osób), którzy ukończyli 10 lat ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju, dzięki którym zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie polubownego rozwiązywania problemów, sporów w środowisku szkolnych. W ramach prowadzonych warsztatów zostanie utworzony KLUB MEDIATORA zgodnie ze standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych Rzecznika Praw Dziecka z listopada 2017 r. Klub będzie skupiał wyszkolonych mediatorów rówieśniczych mających autorytet uczniów i nauczycieli w szkole, którzy będą pomagać swoim kolegom oraz koleżankom w rozwiązywaniu problemów jako osoby bezstronne w danym konflikcie . Po zakończeniu warsztatów mediatorzy otrzymają dyplom (zaświadczenie) MEDIATORA RÓWIEŚNICZEGO.

Warsztaty będą prowadzone przez grupę nieformalną wyspecjalizowanych mediatorów „Mediatorzy Ziemi Biłgorajskiej” (Agatę Kupczak, Katarzynę Zawojską – Przybylak oraz Dorotę Mucę).

Realizator projektu:

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski

Partnerzy, Patroni projektu:

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej,

Fundusz inicjatyw Obywatelskich,

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski,

Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy” z siedzibą w Rzeszowie,

Sąd Rejonowy w Biłgoraju.