STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY POWIAT BIŁGORAJSKI
facebook
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Godziny otwarcia:

Punkt 1 - Pn - Pt 7:30 - 11:30
Punkt 2 - Pn - Pt 11:30 - 15:30
Kontakt - 668 150 589

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski z siedzibą w Biłgoraju w 2019r prowadzi dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej jeden na podstawie porozumienia z Powiatem Biłgorajskim  zlokalizowany w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju przy ulicy Sikorskiego 3, drugi w Głogowie Małopolskim

W punktach pomocy udzielają radcowie prawni oraz magister prawa, spełniający wymagania o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej / Dz.U.z2015 r. poz. 1255

 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  5. która nie ukończyła 26 lat,
  6. która ukończyła 65 lat,
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
  8. która jest w ciąży.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 3. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
  1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Konkursy na prowadzenie Nieodpłatnych porad prawnych roztrzygnięte jako stowarzyszenie będziemy prowadzili obsługę w Biłgoraju oraz Janowie lubelskim  link poniżej zdrowia pozdrawiamy

http://powiatjanowski.pl/userfiles/files/organ_pozarz/2017/NPP/og%C5%82oszenie%20o%20wynikach%20konkursu%20NPP%202018.pdf

https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//uchwala_o_wyborze_org_pozarzadowej_2017_-_BIP.pdf

©2020 Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski, Klauzula informacyjna, Inspektor Ochrony Danych
Projekt i wykonanie: Net Partners